Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

6 mei 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.466 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 501.138 1.860
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.304 67
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 280.834 1.793
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.920 −1.220
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.105 −301
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.105 −301
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.392 −169
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 549 −172
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.841 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.696 2.747
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.092.755 8.777
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.927.793 8.641
  7.2 Overige effecten 164.961 136
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 309.539 836
Totaal activa 8.796.118 12.529
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.589.226 1.744
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.729.111 27.399
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.012.798 −9.819
  2.2 Depositofaciliteit 713.659 37.243
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.654 −26
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.672 6.675
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 747.057 −63.079
  5.1 Overheid 589.646 −56.305
  5.2 Overige verplichtingen 157.411 −6.774
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 446.091 34.210
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.572 100
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.736 104
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.736 104
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 323.575 5.316
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 115.974 61
Totaal passiva 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022