Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

9 юли 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 693 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 355 092 576
  2.1 Вземания от МВФ 87 065 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 027 576
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 789 −813
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 702 −2 399
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 702 −2 399
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 216 820 −430
  5.1 Основни операции по рефинансиране 72 −13
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 216 748 −407
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −10
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 927 −2 138
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 438 509 24 053
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 252 282 24 049
  7.2 Други ценни книжа 186 227 5
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 310 876 −108
Общо активи 7 926 550 18 742
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 488 711 4 217
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 464 950 23 156
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 671 498 18 328
  2.2 Депозитно улеснение 791 648 4 818
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 804 11
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 18 125 −4 197
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 693 527 −19 081
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 600 162 −15 822
  5.2 Други задължения 93 365 −3 259
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 278 540 13 999
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 282 −95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 687 −15
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 687 −15
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 795 0
10 Други задължения 306 872 761
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 471 −2
Общо пасиви 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021