Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. júla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 693 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 355 092 576
  2.1 Pohľadávky voči MMF 87 065 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 027 576
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 789 −813
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 702 −2 399
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 702 −2 399
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 216 820 −430
  5.1 Hlavné refinančné operácie 72 −13
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 216 748 −407
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −10
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 927 −2 138
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 438 509 24 053
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 252 282 24 049
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 227 5
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 310 876 −108
Aktíva spolu 7 926 550 18 742
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 488 711 4 217
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 464 950 23 156
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 671 498 18 328
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 791 648 4 818
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 804 11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 18 125 −4 197
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 693 527 −19 081
  5.1 Verejná správa 600 162 −15 822
  5.2 Ostatné záväzky 93 365 −3 259
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 278 540 13 999
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 282 −95
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 687 −15
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 687 −15
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 795 0
10 Ostatné záväzky 306 872 761
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 471 −2
Pasíva spolu 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021