Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 lipca 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.693 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 355.092 576
  2.1 Należności od MFW 87.065 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.027 576
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.789 −813
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.702 −2.399
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.702 −2.399
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.216.820 −430
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72 −13
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.216.748 −407
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −10
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.927 −2.138
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.438.509 24.053
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.252.282 24.049
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.227 5
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 310.876 −108
Aktywa razem 7.926.550 18.742
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.488.711 4.217
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.464.950 23.156
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.671.498 18.328
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 791.648 4.818
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.804 11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 18.125 −4.197
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 693.527 −19.081
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 600.162 −15.822
  5.2 Pozostałe zobowiązania 93.365 −3.259
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 278.540 13.999
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.282 −95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.687 −15
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.687 −15
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.795 0
10 Pozostałe pasywa 306.872 761
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.471 −2
Pasywa razem 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021