Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

9 Ιουλίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 514.693 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 355.092 576
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 87.065 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 268.027 576
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.789 −813
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.702 −2.399
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.702 −2.399
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.216.820 −430
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 72 −13
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.216.748 −407
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −10
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.927 −2.138
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.438.509 24.053
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.252.282 24.049
  7.2 Λοιποί τίτλοι 186.227 5
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.142 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 310.876 −108
Σύνολο ενεργητικού 7.926.550 18.742
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.488.711 4.217
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.464.950 23.156
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.671.498 18.328
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 791.648 4.818
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.804 11
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 18.125 −4.197
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 693.527 −19.081
  5.1 Γενική κυβέρνηση 600.162 −15.822
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 93.365 −3.259
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 278.540 13.999
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.282 −95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.687 −15
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.687 −15
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.795 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 306.872 761
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 497.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.471 −2
Σύνολο παθητικού 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021