Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 juli 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.693 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 355.092 576
  2.1 Fordringar på IMF 87.065 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.027 576
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.789 −813
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.702 −2.399
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.702 −2.399
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.216.820 −430
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72 −13
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.216.748 −407
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −10
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.927 −2.138
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.438.509 24.053
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.252.282 24.049
  7.2 Övriga värdepapper 186.227 5
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 310.876 −108
Summa tillgångar 7.926.550 18.742
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.488.711 4.217
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.464.950 23.156
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.671.498 18.328
  2.2 Inlåningsfacilitet 791.648 4.818
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.804 11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 18.125 −4.197
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 693.527 −19.081
  5.1 Offentliga sektorn 600.162 −15.822
  5.2 Övriga skulder 93.365 −3.259
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 278.540 13.999
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.282 −95
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.687 −15
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.687 −15
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.795 0
10 Övriga skulder 306.872 761
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.471 −2
Summa skulder 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021