Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 juli 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.693 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 355.092 576
  2.1 Vorderingen op het IMF 87.065 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 268.027 576
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.789 −813
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.702 −2.399
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.702 −2.399
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.216.820 −430
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 72 −13
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.216.748 −407
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −10
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.927 −2.138
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.438.509 24.053
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.252.282 24.049
  7.2 Overige effecten 186.227 5
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 310.876 −108
Totaal activa 7.926.550 18.742
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.488.711 4.217
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.464.950 23.156
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.671.498 18.328
  2.2 Depositofaciliteit 791.648 4.818
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.804 11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 18.125 −4.197
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 693.527 −19.081
  5.1 Overheid 600.162 −15.822
  5.2 Overige verplichtingen 93.365 −3.259
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 278.540 13.999
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.282 −95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.687 −15
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.687 −15
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.795 0
10 Overige passiva 306.872 761
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.471 −2
Totaal passiva 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021