Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 юни 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 159 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 354 196 329
  2.1 Вземания от МВФ 86 513 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 683 329
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 713 921
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 305 −905
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 305 −905
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 204 −176
  5.1 Основни операции по рефинансиране 197 −179
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 107 004 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 3 3
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 414 −965
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 327 042 24 181
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 140 463 23 974
  7.2 Други ценни книжа 186 578 207
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 304 458 −877
Общо активи 7 680 137 22 507
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 472 950 3 519
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 350 112 85 739
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 611 827 108 078
  2.2 Депозитно улеснение 736 555 −22 343
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 731 5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 25 752 6 009
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 656 856 −60 918
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 565 549 −62 121
  5.2 Други задължения 91 308 1 203
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 211 522 −7 904
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 991 440
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 147 19
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 147 19
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 298 685 −3 666
11 Сметки за преоценка 485 434 0
12 Капитал и резерви 109 512 −730
Общо пасиви 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021