Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. junij 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.159 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 354.196 329
  2.1 Terjatve do MDS 86.513 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.683 329
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.713 921
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.305 −905
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.305 −905
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.204 −176
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197 −179
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.107.004 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 3
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.414 −965
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.327.042 24.181
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.140.463 23.974
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.578 207
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 304.458 −877
Skupaj sredstva 7.680.137 22.507
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.472.950 3.519
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.350.112 85.739
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.611.827 108.078
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 736.555 −22.343
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.731 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.752 6.009
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 656.856 −60.918
  5.1 Sektor država 565.549 −62.121
  5.2 Druge obveznosti 91.308 1.203
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 211.522 −7.904
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.991 440
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.147 19
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.147 19
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 298.685 −3.666
11 Računi prevrednotenja 485.434 0
12 Kapital in rezerve 109.512 −730
Skupaj obveznosti 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021