Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

4 juni 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.159 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 354.196 329
  2.1 Fordringar på IMF 86.513 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.683 329
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.713 921
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.305 −905
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.305 −905
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.204 −176
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197 −179
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.107.004 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3 3
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.414 −965
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.327.042 24.181
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.140.463 23.974
  7.2 Övriga värdepapper 186.578 207
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 304.458 −877
Summa tillgångar 7.680.137 22.507
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.472.950 3.519
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.350.112 85.739
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.611.827 108.078
  2.2 Inlåningsfacilitet 736.555 −22.343
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.731 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 25.752 6.009
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 656.856 −60.918
  5.1 Offentliga sektorn 565.549 −62.121
  5.2 Övriga skulder 91.308 1.203
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 211.522 −7.904
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.991 440
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.147 19
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.147 19
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 298.685 −3.666
11 Värderegleringskonton 485.434 0
12 Kapital och reserver 109.512 −730
Summa skulder 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021