Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

4 Ιουνίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.159 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 354.196 329
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.513 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.683 329
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.713 921
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.305 −905
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.305 −905
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.204 −176
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 197 −179
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.107.004 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 3 3
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 28.414 −965
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.327.042 24.181
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.140.463 23.974
  7.2 Λοιποί τίτλοι 186.578 207
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.458 −877
Σύνολο ενεργητικού 7.680.137 22.507
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.472.950 3.519
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.350.112 85.739
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.611.827 108.078
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 736.555 −22.343
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.731 5
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 25.752 6.009
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 656.856 −60.918
  5.1 Γενική κυβέρνηση 565.549 −62.121
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 91.308 1.203
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 211.522 −7.904
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.991 440
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.147 19
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.147 19
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 298.685 −3.666
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.434 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.512 −730
Σύνολο παθητικού 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021