Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 czerwca 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.159 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 354.196 329
  2.1 Należności od MFW 86.513 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.683 329
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.713 921
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.305 −905
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.305 −905
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.204 −176
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197 −179
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.107.004 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 3 3
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.414 −965
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.327.042 24.181
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.140.463 23.974
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.578 207
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 304.458 −877
Aktywa razem 7.680.137 22.507
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.472.950 3.519
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.350.112 85.739
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.611.827 108.078
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 736.555 −22.343
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.731 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.752 6.009
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 656.856 −60.918
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 565.549 −62.121
  5.2 Pozostałe zobowiązania 91.308 1.203
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 211.522 −7.904
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.991 440
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.147 19
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.147 19
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 298.685 −3.666
11 Różnice z wyceny 485.434 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.512 −730
Pasywa razem 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021