Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.06.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 159 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 354 196 329
  2.1 SVF debitoru parādi 86 513 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 683 329
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 713 921
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 305 −905
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 305 −905
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 204 −176
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197 −179
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 107 004 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 3
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 414 −965
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 327 042 24 181
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 140 463 23 974
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 578 207
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 304 458 −877
Kopā aktīvi 7 680 137 22 507
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 472 950 3 519
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 350 112 85 739
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 611 827 108 078
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 736 555 −22 343
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 731 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 752 6 009
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 656 856 −60 918
  5.1 Saistības pret valdību 565 549 −62 121
  5.2 Pārējās saistības 91 308 1 203
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 211 522 −7 904
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 991 440
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 147 19
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 147 19
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 298 685 −3 666
11 Pārvērtēšanas konti 485 434 0
12 Kapitāls un rezerves 109 512 −730
Kopā pasīvi 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021