Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 juni 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.159 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 354.196 329
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.513 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.683 329
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.713 921
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.305 −905
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.305 −905
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.204 −176
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 197 −179
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.107.004 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.414 −965
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.327.042 24.181
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.140.463 23.974
  7.2 Overige effecten 186.578 207
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 304.458 −877
Totaal activa 7.680.137 22.507
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.472.950 3.519
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.350.112 85.739
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.611.827 108.078
  2.2 Depositofaciliteit 736.555 −22.343
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.731 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.752 6.009
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 656.856 −60.918
  5.1 Overheid 565.549 −62.121
  5.2 Overige verplichtingen 91.308 1.203
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 211.522 −7.904
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.991 440
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.147 19
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.147 19
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 298.685 −3.666
11 Herwaarderingsrekeningen 485.434 0
12 Kapitaal en reserves 109.512 −730
Totaal passiva 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021