Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

28 май 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 159 −101
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 353 867 −26
  2.1 Вземания от МВФ 86 513 −23
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 354 −3
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 792 154
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 211 152
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 211 152
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 380 269
  5.1 Основни операции по рефинансиране 376 259
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 107 004 10
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 379 1 135
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 302 861 15 427
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 116 490 15 325
  7.2 Други ценни книжа 186 372 102
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 305 335 −2 551
Общо активи 7 657 629 14 459
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 469 431 2 088
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 264 373 −16 920
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 503 749 −37 577
  2.2 Депозитно улеснение 758 898 20 657
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 726 1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 19 744 493
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 717 774 18 991
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 627 669 14 862
  5.2 Други задължения 90 105 4 130
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 219 426 8 074
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 551 −158
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 128 −242
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 128 −242
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 302 351 2 132
11 Сметки за преоценка 485 434 0
12 Капитал и резерви 110 242 0
Общо пасиви 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021