Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

28 Μαΐου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.159 −101
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 353.867 −26
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.513 −23
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.354 −3
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.792 154
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.211 152
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.211 152
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.380 269
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 376 259
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.107.004 10
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.379 1.135
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.302.861 15.427
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.116.490 15.325
  7.2 Λοιποί τίτλοι 186.372 102
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 305.335 −2.551
Σύνολο ενεργητικού 7.657.629 14.459
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.469.431 2.088
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.264.373 −16.920
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.503.749 −37.577
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 758.898 20.657
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.726 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 19.744 493
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 717.774 18.991
  5.1 Γενική κυβέρνηση 627.669 14.862
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 90.105 4.130
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 219.426 8.074
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.551 −158
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.128 −242
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.128 −242
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 302.351 2.132
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.434 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 110.242 0
Σύνολο παθητικού 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021