Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

28 maja 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.159 −101
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 353.867 −26
  2.1 Należności od MFW 86.513 −23
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.354 −3
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.792 154
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.211 152
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.211 152
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.380 269
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 376 259
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.107.004 10
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.379 1.135
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.302.861 15.427
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.116.490 15.325
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.372 102
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 305.335 −2.551
Aktywa razem 7.657.629 14.459
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.469.431 2.088
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.264.373 −16.920
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.503.749 −37.577
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 758.898 20.657
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.726 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 19.744 493
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 717.774 18.991
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 627.669 14.862
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.105 4.130
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 219.426 8.074
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.551 −158
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.128 −242
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.128 −242
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 302.351 2.132
11 Różnice z wyceny 485.434 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.242 0
Pasywa razem 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021