Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

28.05.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 159 −101
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 353 867 −26
  2.1 SVF debitoru parādi 86 513 −23
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 354 −3
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 792 154
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 211 152
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 211 152
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 380 269
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 376 259
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 107 004 10
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 379 1 135
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 302 861 15 427
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 116 490 15 325
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 372 102
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 305 335 −2 551
Kopā aktīvi 7 657 629 14 459
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 469 431 2 088
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 264 373 −16 920
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 503 749 −37 577
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 758 898 20 657
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 726 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 19 744 493
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 717 774 18 991
  5.1 Saistības pret valdību 627 669 14 862
  5.2 Pārējās saistības 90 105 4 130
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219 426 8 074
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 551 −158
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 128 −242
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 128 −242
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 302 351 2 132
11 Pārvērtēšanas konti 485 434 0
12 Kapitāls un rezerves 110 242 0
Kopā pasīvi 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021