Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

28. maj 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.159 −101
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 353.867 −26
  2.1 Terjatve do MDS 86.513 −23
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.354 −3
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.792 154
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.211 152
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.211 152
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.380 269
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 376 259
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.107.004 10
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.379 1.135
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.302.861 15.427
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.116.490 15.325
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.372 102
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 305.335 −2.551
Skupaj sredstva 7.657.629 14.459
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.469.431 2.088
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.264.373 −16.920
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.503.749 −37.577
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 758.898 20.657
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.726 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 19.744 493
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 717.774 18.991
  5.1 Sektor država 627.669 14.862
  5.2 Druge obveznosti 90.105 4.130
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 219.426 8.074
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.551 −158
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.128 −242
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.128 −242
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 302.351 2.132
11 Računi prevrednotenja 485.434 0
12 Kapital in rezerve 110.242 0
Skupaj obveznosti 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021