Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

28 maj 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.159 −101
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 353.867 −26
  2.1 Fordringar på IMF 86.513 −23
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.354 −3
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.792 154
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.211 152
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.211 152
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.380 269
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 376 259
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.107.004 10
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.379 1.135
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.302.861 15.427
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.116.490 15.325
  7.2 Övriga värdepapper 186.372 102
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 305.335 −2.551
Summa tillgångar 7.657.629 14.459
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.469.431 2.088
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.264.373 −16.920
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.503.749 −37.577
  2.2 Inlåningsfacilitet 758.898 20.657
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.726 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 19.744 493
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 717.774 18.991
  5.1 Offentliga sektorn 627.669 14.862
  5.2 Övriga skulder 90.105 4.130
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 219.426 8.074
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.551 −158
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.128 −242
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.128 −242
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 302.351 2.132
11 Värderegleringskonton 485.434 0
12 Kapital och reserver 110.242 0
Summa skulder 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021