Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

28 mei 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.159 −101
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 353.867 −26
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.513 −23
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.354 −3
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.792 154
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.211 152
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.211 152
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.380 269
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 376 259
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.107.004 10
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.379 1.135
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.302.861 15.427
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.116.490 15.325
  7.2 Overige effecten 186.372 102
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 305.335 −2.551
Totaal activa 7.657.629 14.459
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.469.431 2.088
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.264.373 −16.920
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.503.749 −37.577
  2.2 Depositofaciliteit 758.898 20.657
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.726 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 19.744 493
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 717.774 18.991
  5.1 Overheid 627.669 14.862
  5.2 Overige verplichtingen 90.105 4.130
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 219.426 8.074
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.551 −158
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.128 −242
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.128 −242
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 302.351 2.132
11 Herwaarderingsrekeningen 485.434 0
12 Kapitaal en reserves 110.242 0
Totaal passiva 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021