Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

28. mája 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 159 −101
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 353 867 −26
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 513 −23
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 354 −3
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 792 154
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 211 152
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 211 152
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 380 269
  5.1 Hlavné refinančné operácie 376 259
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 107 004 10
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 379 1 135
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 302 861 15 427
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 116 490 15 325
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 372 102
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 305 335 −2 551
Aktíva spolu 7 657 629 14 459
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 469 431 2 088
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 264 373 −16 920
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 503 749 −37 577
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 758 898 20 657
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 726 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 744 493
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 717 774 18 991
  5.1 Verejná správa 627 669 14 862
  5.2 Ostatné záväzky 90 105 4 130
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 219 426 8 074
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 551 −158
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 128 −242
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 128 −242
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 302 351 2 132
11 Účty precenenia 485 434 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 242 0
Pasíva spolu 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021