Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

13 ноември 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 282 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 352 654 −399
  2.1 Вземания от МВФ 84 847 4
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 807 −403
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 444 −361
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 137 874
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 137 874
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 754 398 −346
  5.1 Основни операции по рефинансиране 583 −342
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 753 815 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 40 000 3 393
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 769 253 30 504
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 576 021 29 831
  7.2 Други ценни книжа 193 232 673
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 735 0
9 Други активи 301 580 2 913
Общо активи 6 833 483 36 578
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 397 730 1 021
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 470 125 13 827
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 999 249 −16 000
  2.2 Депозитно улеснение 470 876 29 827
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 943 1 786
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 723 446 9 558
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 654 832 9 063
  5.2 Други задължения 68 614 495
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 214 769 5 105
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 312 62
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 889 −250
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 889 −250
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 888 0
10 Други задължения 296 044 5 469
11 Сметки за преоценка 543 498 0
12 Капитал и резерви 108 839 0
Общо пасиви 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020