Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 november 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.282 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 352.654 −399
  2.1 Fordringar på IMF 84.847 4
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.807 −403
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.444 −361
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.137 874
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.137 874
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.754.398 −346
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 583 −342
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.753.815 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.000 3.393
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.769.253 30.504
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.576.021 29.831
  7.2 Övriga värdepapper 193.232 673
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.735 0
9 Övriga tillgångar 301.580 2.913
Summa tillgångar 6.833.483 36.578
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.397.730 1.021
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.470.125 13.827
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.999.249 −16.000
  2.2 Inlåningsfacilitet 470.876 29.827
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.943 1.786
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 723.446 9.558
  5.1 Offentliga sektorn 654.832 9.063
  5.2 Övriga skulder 68.614 495
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 214.769 5.105
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.312 62
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.889 −250
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.889 −250
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.888 0
10 Övriga skulder 296.044 5.469
11 Värderegleringskonton 543.498 0
12 Kapital och reserver 108.839 0
Summa skulder 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020