Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

13 listopada 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 559.282 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 352.654 −399
  2.1 Należności od MFW 84.847 4
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.807 −403
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.444 −361
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.137 874
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.137 874
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.754.398 −346
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 583 −342
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.753.815 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.000 3.393
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.769.253 30.504
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.576.021 29.831
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 193.232 673
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.735 0
9 Pozostałe aktywa 301.580 2.913
Aktywa razem 6.833.483 36.578
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.397.730 1.021
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.470.125 13.827
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.999.249 −16.000
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 470.876 29.827
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.943 1.786
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 723.446 9.558
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 654.832 9.063
  5.2 Pozostałe zobowiązania 68.614 495
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 214.769 5.105
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.312 62
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.889 −250
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.889 −250
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.888 0
10 Pozostałe pasywa 296.044 5.469
11 Różnice z wyceny 543.498 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.839 0
Pasywa razem 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020