Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

13 november 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.282 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 352.654 −399
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.847 4
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.807 −403
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.444 −361
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.137 874
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.137 874
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.754.398 −346
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 583 −342
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.753.815 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 40.000 3.393
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.769.253 30.504
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.576.021 29.831
  7.2 Overige effecten 193.232 673
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.735 0
9 Overige activa 301.580 2.913
Totaal activa 6.833.483 36.578
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.397.730 1.021
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.470.125 13.827
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.999.249 −16.000
  2.2 Depositofaciliteit 470.876 29.827
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.943 1.786
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 723.446 9.558
  5.1 Overheid 654.832 9.063
  5.2 Overige verplichtingen 68.614 495
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 214.769 5.105
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.312 62
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.889 −250
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.889 −250
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.888 0
10 Overige passiva 296.044 5.469
11 Herwaarderingsrekeningen 543.498 0
12 Kapitaal en reserves 108.839 0
Totaal passiva 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020