Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

13 Νοεμβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 559.282 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 352.654 −399
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.847 4
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.807 −403
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.444 −361
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.137 874
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.137 874
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.754.398 −346
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 583 −342
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.753.815 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −4
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.000 3.393
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.769.253 30.504
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.576.021 29.831
  7.2 Λοιποί τίτλοι 193.232 673
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.735 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 301.580 2.913
Σύνολο ενεργητικού 6.833.483 36.578
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.397.730 1.021
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.470.125 13.827
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.999.249 −16.000
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 470.876 29.827
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 10.943 1.786
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 723.446 9.558
  5.1 Γενική κυβέρνηση 654.832 9.063
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 68.614 495
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 214.769 5.105
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.312 62
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.889 −250
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.889 −250
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.888 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 296.044 5.469
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 543.498 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.839 0
Σύνολο παθητικού 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020