Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

13. novembra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 282 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 352 654 −399
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 847 4
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 807 −403
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 444 −361
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 137 874
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 137 874
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 754 398 −346
  5.1 Hlavné refinančné operácie 583 −342
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 753 815 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −4
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 000 3 393
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 769 253 30 504
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 576 021 29 831
  7.2 Ostatné cenné papiere 193 232 673
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 735 0
9 Ostatné aktíva 301 580 2 913
Aktíva spolu 6 833 483 36 578
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 397 730 1 021
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 470 125 13 827
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 999 249 −16 000
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 470 876 29 827
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 943 1 786
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 723 446 9 558
  5.1 Verejná správa 654 832 9 063
  5.2 Ostatné záväzky 68 614 495
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 214 769 5 105
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 312 62
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 889 −250
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 889 −250
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 888 0
10 Ostatné záväzky 296 044 5 469
11 Účty precenenia 543 498 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 839 0
Pasíva spolu 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020