Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.11.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 282 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 352 654 −399
  2.1 SVF debitoru parādi 84 847 4
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 807 −403
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 444 −361
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 137 874
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 137 874
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 754 398 −346
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 583 −342
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 753 815 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 000 3 393
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 769 253 30 504
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 576 021 29 831
  7.2 Pārējie vērtspapīri 193 232 673
8 Valdības parāds euro 22 735 0
9 Pārējie aktīvi 301 580 2 913
Kopā aktīvi 6 833 483 36 578
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 397 730 1 021
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 470 125 13 827
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 999 249 −16 000
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 470 876 29 827
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 10 943 1 786
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 723 446 9 558
  5.1 Saistības pret valdību 654 832 9 063
  5.2 Pārējās saistības 68 614 495
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214 769 5 105
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 312 62
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 889 −250
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 889 −250
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0
10 Pārējās saistības 296 044 5 469
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0
12 Kapitāls un rezerves 108 839 0
Kopā pasīvi 6 833 483 36 578
Annexes
17 November 2020