Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

31 юли 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 741 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 356 963 −167
  2.1 Вземания от МВФ 85 901 1 557
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 271 063 −1 724
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 387 −526
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 599 672
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 599 672
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 590 036 −536
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 144 20
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 588 892 −547
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −9
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 34 045 −3 607
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 477 545 14 710
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 274 697 15 044
  7.2 Други ценни книжа 202 848 −334
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 799 0
9 Други активи 284 706 −1 145
Общо активи 6 360 822 9 403
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 377 817 3 170
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 997 848 69 229
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 650 441 11 654
  2.2 Депозитно улеснение 347 407 57 593
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −18
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 009 −764
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 760 787 −55 241
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 697 712 −53 205
  5.2 Други задължения 63 075 −2 035
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 224 167 −3 069
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 692 58
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 425 −447
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 425 −447
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 272 062 −3 492
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 108 963 −41
Общо пасиви 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020