Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

31 juli 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.741 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 356.963 −167
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.901 1.557
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 271.063 −1.724
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.387 −526
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.599 672
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.599 672
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.590.036 −536
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.144 20
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.588.892 −547
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −9
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 34.045 −3.607
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.477.545 14.710
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.274.697 15.044
  7.2 Overige effecten 202.848 −334
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.799 0
9 Overige activa 284.706 −1.145
Totaal activa 6.360.822 9.403
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.377.817 3.170
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.997.848 69.229
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.650.441 11.654
  2.2 Depositofaciliteit 347.407 57.593
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −18
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.009 −764
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 760.787 −55.241
  5.1 Overheid 697.712 −53.205
  5.2 Overige verplichtingen 63.075 −2.035
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 224.167 −3.069
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.692 58
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.425 −447
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.425 −447
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 272.062 −3.492
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 108.963 −41
Totaal passiva 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020