Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

31 lipca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.741 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 356.963 −167
  2.1 Należności od MFW 85.901 1.557
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 271.063 −1.724
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.387 −526
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.599 672
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.599 672
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.590.036 −536
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.144 20
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.588.892 −547
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −9
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.045 −3.607
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.477.545 14.710
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.274.697 15.044
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.848 −334
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.799 0
9 Pozostałe aktywa 284.706 −1.145
Aktywa razem 6.360.822 9.403
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.377.817 3.170
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.997.848 69.229
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.650.441 11.654
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 347.407 57.593
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −18
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.009 −764
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 760.787 −55.241
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 697.712 −53.205
  5.2 Pozostałe zobowiązania 63.075 −2.035
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 224.167 −3.069
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.692 58
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.425 −447
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.425 −447
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 272.062 −3.492
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.963 −41
Pasywa razem 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020