Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

31 Ιουλίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 548.741 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 356.963 −167
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.901 1.557
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 271.063 −1.724
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.387 −526
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.599 672
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.599 672
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.590.036 −536
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.144 20
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.588.892 −547
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −9
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.045 −3.607
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.477.545 14.710
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.274.697 15.044
  7.2 Λοιποί τίτλοι 202.848 −334
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.799 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 284.706 −1.145
Σύνολο ενεργητικού 6.360.822 9.403
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.377.817 3.170
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.997.848 69.229
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.650.441 11.654
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 347.407 57.593
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −18
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.009 −764
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 760.787 −55.241
  5.1 Γενική κυβέρνηση 697.712 −53.205
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 63.075 −2.035
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 224.167 −3.069
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.692 58
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.425 −447
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.425 −447
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.110 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 272.062 −3.492
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 542.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.963 −41
Σύνολο παθητικού 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020