Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

31.07.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 741 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 356 963 −167
  2.1 SVF debitoru parādi 85 901 1 557
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 271 063 −1 724
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 387 −526
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 599 672
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 599 672
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 590 036 −536
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 144 20
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 588 892 −547
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −9
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 045 −3 607
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 477 545 14 710
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 274 697 15 044
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 848 −334
8 Valdības parāds euro 22 799 0
9 Pārējie aktīvi 284 706 −1 145
Kopā aktīvi 6 360 822 9 403
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 377 817 3 170
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 997 848 69 229
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 650 441 11 654
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 347 407 57 593
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 009 −764
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 760 787 −55 241
  5.1 Saistības pret valdību 697 712 −53 205
  5.2 Pārējās saistības 63 075 −2 035
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 224 167 −3 069
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 692 58
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 425 −447
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 425 −447
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 272 062 −3 492
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 963 −41
Kopā pasīvi 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020