Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

31 juli 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.741 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 356.963 −167
  2.1 Fordringar på IMF 85.901 1.557
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 271.063 −1.724
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.387 −526
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.599 672
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.599 672
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.590.036 −536
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.144 20
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.588.892 −547
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −9
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.045 −3.607
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.477.545 14.710
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.274.697 15.044
  7.2 Övriga värdepapper 202.848 −334
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.799 0
9 Övriga tillgångar 284.706 −1.145
Summa tillgångar 6.360.822 9.403
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.377.817 3.170
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.997.848 69.229
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.650.441 11.654
  2.2 Inlåningsfacilitet 347.407 57.593
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.009 −764
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 760.787 −55.241
  5.1 Offentliga sektorn 697.712 −53.205
  5.2 Övriga skulder 63.075 −2.035
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 224.167 −3.069
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.692 58
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.425 −447
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.425 −447
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 272.062 −3.492
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.963 −41
Summa skulder 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020