Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

31. júla 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 741 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 356 963 −167
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 901 1 557
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 271 063 −1 724
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 387 −526
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 599 672
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 599 672
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 590 036 −536
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 144 20
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 588 892 −547
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −9
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 045 −3 607
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 477 545 14 710
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 274 697 15 044
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 848 −334
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 799 0
9 Ostatné aktíva 284 706 −1 145
Aktíva spolu 6 360 822 9 403
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 377 817 3 170
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 997 848 69 229
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 650 441 11 654
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 347 407 57 593
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 −18
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 009 −764
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 760 787 −55 241
  5.1 Verejná správa 697 712 −53 205
  5.2 Ostatné záväzky 63 075 −2 035
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 224 167 −3 069
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 692 58
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 425 −447
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 425 −447
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 272 062 −3 492
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 963 −41
Pasíva spolu 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020