Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 февруари 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 376 301 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 295 910 −487
  2.1 Вземания от МВФ 69 979 −73
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 225 931 −414
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 711 3 613
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 147 469
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 147 469
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 762 604 −244
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 906 −253
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 760 659 20
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 39 −11
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 51 526 2 066
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 685 261 −3 463
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 416 126 802
  7.2 Други ценни книжа 269 135 −4 265
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 966 −50
9 Други активи 245 724 −3 812
Общо активи 4 491 151 −1 906
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 148 862 2 500
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 021 149 23 057
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 330 860 14 143
  2.2 Депозитно улеснение 690 242 9 071
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 47 −157
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 991 883
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 296 089 −53 745
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 173 118 −57 506
  5.2 Други задължения 122 970 3 761
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 239 090 18 253
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 396 2 949
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 904 384
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 904 384
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 218 0
10 Други задължения 237 935 3 328
11 Сметки за преоценка 357 852 0
12 Капитал и резерви 102 667 485
Общо пасиви 4 491 151 −1 906