Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.02.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 376 301 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 910 −487
  2.1 SVF debitoru parādi 69 979 −73
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 225 931 −414
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 711 3 613
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 147 469
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 147 469
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 762 604 −244
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 906 −253
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 659 20
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 39 −11
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 51 526 2 066
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 685 261 −3 463
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 416 126 802
  7.2 Pārējie vērtspapīri 269 135 −4 265
8 Valdības parāds euro 24 966 −50
9 Pārējie aktīvi 245 724 −3 812
Kopā aktīvi 4 491 151 −1 906
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 148 862 2 500
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 021 149 23 057
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 330 860 14 143
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 690 242 9 071
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 47 −157
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 11 991 883
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 296 089 −53 745
  5.1 Saistības pret valdību 173 118 −57 506
  5.2 Pārējās saistības 122 970 3 761
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239 090 18 253
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 396 2 949
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 904 384
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 904 384
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 218 0
10 Pārējās saistības 237 935 3 328
11 Pārvērtēšanas konti 357 852 0
12 Kapitāls un rezerves 102 667 485
Kopā pasīvi 4 491 151 −1 906