Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. februára 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 376 301 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 295 910 −487
  2.1 Pohľadávky voči MMF 69 979 −73
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 225 931 −414
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 711 3 613
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 147 469
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 147 469
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 762 604 −244
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 906 −253
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 760 659 20
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 39 −11
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 51 526 2 066
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 685 261 −3 463
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 416 126 802
  7.2 Ostatné cenné papiere 269 135 −4 265
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 966 −50
9 Ostatné aktíva 245 724 −3 812
Aktíva spolu 4 491 151 −1 906
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 148 862 2 500
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 021 149 23 057
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 330 860 14 143
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 690 242 9 071
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 47 −157
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 991 883
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 296 089 −53 745
  5.1 Verejná správa 173 118 −57 506
  5.2 Ostatné záväzky 122 970 3 761
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 239 090 18 253
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 396 2 949
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 904 384
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 904 384
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 218 0
10 Ostatné záväzky 237 935 3 328
11 Účty precenenia 357 852 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 667 485
Pasíva spolu 4 491 151 −1 906