Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 februari 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 376.301 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 295.910 −487
  2.1 Vorderingen op het IMF 69.979 −73
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 225.931 −414
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.711 3.613
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.147 469
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.147 469
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 762.604 −244
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.906 −253
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 760.659 20
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 39 −11
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 51.526 2.066
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.685.261 −3.463
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.416.126 802
  7.2 Overige effecten 269.135 −4.265
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.966 −50
9 Overige activa 245.724 −3.812
Totaal activa 4.491.151 −1.906
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.148.862 2.500
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.021.149 23.057
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.330.860 14.143
  2.2 Depositofaciliteit 690.242 9.071
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 47 −157
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.991 883
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 296.089 −53.745
  5.1 Overheid 173.118 −57.506
  5.2 Overige verplichtingen 122.970 3.761
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 239.090 18.253
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.396 2.949
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.904 384
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.904 384
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.218 0
10 Overige passiva 237.935 3.328
11 Herwaarderingsrekeningen 357.852 0
12 Kapitaal en reserves 102.667 485
Totaal passiva 4.491.151 −1.906