Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Φεβρουαρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 376.301 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 295.910 −487
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.979 −73
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 225.931 −414
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.711 3.613
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.147 469
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.147 469
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 762.604 −244
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.906 −253
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 760.659 20
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 39 −11
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 51.526 2.066
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.685.261 −3.463
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.416.126 802
  7.2 Λοιποί τίτλοι 269.135 −4.265
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.966 −50
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 245.724 −3.812
Σύνολο ενεργητικού 4.491.151 −1.906
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.148.862 2.500
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.021.149 23.057
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.330.860 14.143
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 690.242 9.071
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 47 −157
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 11.991 883
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 296.089 −53.745
  5.1 Γενική κυβέρνηση 173.118 −57.506
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.970 3.761
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 239.090 18.253
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 8.396 2.949
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.904 384
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.904 384
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.218 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 237.935 3.328
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 357.852 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.667 485
Σύνολο παθητικού 4.491.151 −1.906