Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 lutego 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 376.301 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 295.910 −487
  2.1 Należności od MFW 69.979 −73
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 225.931 −414
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.711 3.613
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.147 469
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.147 469
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 762.604 −244
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.906 −253
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 760.659 20
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 39 −11
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 51.526 2.066
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.685.261 −3.463
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.416.126 802
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 269.135 −4.265
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.966 −50
9 Pozostałe aktywa 245.724 −3.812
Aktywa razem 4.491.151 −1.906
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.148.862 2.500
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.021.149 23.057
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.330.860 14.143
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 690.242 9.071
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 47 −157
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 11.991 883
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 296.089 −53.745
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 173.118 −57.506
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.970 3.761
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 239.090 18.253
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.396 2.949
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.904 384
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.904 384
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.218 0
10 Pozostałe pasywa 237.935 3.328
11 Różnice z wyceny 357.852 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.667 485
Pasywa razem 4.491.151 −1.906