Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 februari 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 376.301 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 295.910 −487
  2.1 Fordringar på IMF 69.979 −73
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 225.931 −414
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.711 3.613
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.147 469
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.147 469
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 762.604 −244
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.906 −253
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 760.659 20
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 39 −11
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 51.526 2.066
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.685.261 −3.463
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.416.126 802
  7.2 Övriga värdepapper 269.135 −4.265
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.966 −50
9 Övriga tillgångar 245.724 −3.812
Summa tillgångar 4.491.151 −1.906
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.148.862 2.500
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.021.149 23.057
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.330.860 14.143
  2.2 Inlåningsfacilitet 690.242 9.071
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 47 −157
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 11.991 883
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 296.089 −53.745
  5.1 Offentliga sektorn 173.118 −57.506
  5.2 Övriga skulder 122.970 3.761
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 239.090 18.253
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.396 2.949
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.904 384
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.904 384
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.218 0
10 Övriga skulder 237.935 3.328
11 Värderegleringskonton 357.852 0
12 Kapital och reserver 102.667 485
Summa skulder 4.491.151 −1.906