Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 септември 2016 г.

13 септември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 септември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,8 млрд. евро до 272,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 септември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 350 млн. щатски долара 5 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) остават практически без промяна – 1095,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 10,4 млрд. евро до 128,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9 млрд. евро до 138,6 млрд. евро. На 7 септември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 43,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 41,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (приблизително на същото ниво като предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 385,9 млрд. евро (при 378,9 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,6 млрд. евро до 1385,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 9 септември 2016 г.

Разлика спрямо

2 септември 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

2 септември 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 191,5 млрд. евро +0,9 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,2 млрд. евро +0,0 млрд. евро -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 22,9 млрд. евро +2,4 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 1 018,3 млрд. евро +16,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 13,5 млрд. евро до 777,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 142 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 311 601 337
  2.1 Вземания от МВФ 77 305 −3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 234 297 340
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 419 −108
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 203 −145
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 203 −145
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 524 503 −2 024
  5.1 Основни операции по рефинансиране 41 777 −2 004
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 482 726 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 94 775 −1 510
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 721 375 19 150
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 385 178 19 600
  7.2 Други ценни книжа 336 197 −450
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 219 246 1 268
Общо активи 3 358 742 16 967
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 095 550 49
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 163 435 20 473
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 777 539 13 505
  2.2 Депозитно улеснение 385 866 6 988
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 −20
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 909 −239
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 227 781 10 788
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 128 573 10 420
  5.2 Други задължения 99 208 368
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 72 617 −12 954
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 056 −181
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 200 −390
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 200 −390
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 203 950 −580
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 358 742 16 967
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите