Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. septembru 2016

13. septembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,8 mld. EUR na 272,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. septembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 350 mil. USD 5 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 1 095,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 10,4 mld. EUR na 128,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9 mld. EUR na 138,6 mld. EUR. V stredu 7. septembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 43,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 41,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 385,9 mld. EUR (v porovnaní s 378,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,6 mld. EUR na 1 385,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 9. septembru 2016 Zmena oproti 2. septembru 2016: nákup Zmena oproti 2. septembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 191,5 mld. EUR +0,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,2 mld. EUR +0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 22,9 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 018,3 mld. EUR +16,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 13,5 mld. EUR na 777,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 142 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 311 601 337
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 305 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 234 297 340
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 419 −108
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 203 −145
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 203 −145
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 524 503 −2 024
  5.1 Hlavné refinančné operácie 41 777 −2 004
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 726 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −20
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 94 775 −1 510
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 721 375 19 150
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 385 178 19 600
  7.2 Ostatné cenné papiere 336 197 −450
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 219 246 1 268
Aktíva spolu 3 358 742 16 967
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 095 550 49
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 163 435 20 473
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 777 539 13 505
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 385 866 6 988
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 909 −239
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 227 781 10 788
  5.1 Verejná správa 128 573 10 420
  5.2 Ostatné záväzky 99 208 368
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 72 617 −12 954
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 056 −181
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 200 −390
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 200 −390
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 203 950 −580
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 358 742 16 967
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá