SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. september 2016

13. september 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. september 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 272,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. september 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 350 mio. USD 5 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) forblev stort set uændret på 1.095,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,4 mia. euro til 128,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9 mia. euro til 138,6 mia. euro. Onsdag den 7. september 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 43,8 mia. euro, og en ny på 41,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 385,9 mia. euro (mod 378,9 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,6 mia. euro til 1.385,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 9. september 2016 Ændring i forhold til 2. september 2016 – opkøb Ændring i forhold til 2. september 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 191,5 mia. euro +0,9 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,2 mia. euro +0,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 22,9 mia. euro +2,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.018,3 mia. euro +16,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,5 mia. euro til 777,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.142 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 311.601 337
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.305 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 234.297 340
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.419 −108
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.203 −145
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.203 −145
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 524.503 −2.024
  5.1 Primære markedsoperationer 41.777 −2.004
  5.2 Langfristede markedsoperationer 482.726 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −20
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 94.775 −1.510
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.721.375 19.150
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.385.178 19.600
  7.2 Andre værdipapirer 336.197 −450
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 219.246 1.268
Aktiver i alt 3.358.742 16.967
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.095.550 49
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.163.435 20.473
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 777.539 13.505
  2.2 Indlånsfacilitet 385.866 6.988
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.909 −239
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 227.781 10.788
  5.1 Offentlig forvaltning og service 128.573 10.420
  5.2 Andre forpligtelser 99.208 368
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 72.617 −12.954
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.056 −181
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.200 −390
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.200 −390
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 203.950 −580
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.358.742 16.967
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt