Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 september 2016

13 september 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 september 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 272,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 september 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 350 miljoen USD 5 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) bleef vrijwel onveranderd op EUR 1.095,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,4 miljard naar EUR 128,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9 miljard naar EUR 138,6 miljard. Op woensdag 7 september 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 43,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 41,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 385,9 miljard was (vergeleken met EUR 378,9 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,6 miljard naar EUR 1.385,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 9 september 2016

Verschil ten opzichte van

2 september 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

2 september 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 191,5 miljard +EUR 0,9 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,2 miljard +EUR 0,0 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 22,9 miljard +EUR 2,4 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.018,3 miljard +EUR 16,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,5 miljard naar EUR 777,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.142 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 311.601 337
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.305 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 234.297 340
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.419 −108
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.203 −145
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.203 −145
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 524.503 −2.024
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 41.777 −2.004
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.726 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 94.775 −1.510
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.721.375 19.150
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.385.178 19.600
  7.2 Overige waardepapieren 336.197 −450
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 219.246 1.268
Totaal activa 3.358.742 16.967
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.095.550 49
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.163.435 20.473
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 777.539 13.505
  2.2 Depositofaciliteit 385.866 6.988
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.909 −239
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 227.781 10.788
  5.1 Overheid 128.573 10.420
  5.2 Overige verplichtingen 99.208 368
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.617 −12.954
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.056 −181
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.200 −390
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.200 −390
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 203.950 −580
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.358.742 16.967
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media