Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. septembra 2016

13. september 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. septembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 272,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. september 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 350 mio USD 5 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) je ostala skoraj nespremenjene na ravni 1.095,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,4 milijarde EUR na 128,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9 milijard EUR na 138,6 milijarde EUR. V sredo, 7. septembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 43,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 41,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 385,9 milijarde EUR (v primerjavi s 378,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,6 milijarde EUR na 1.385,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 9. septembra 2016

Razlika od

2. septembra 2016 – kupljeno

Razlika od

2. septembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 191,5 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,2 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 22,9 milijarde EUR +2,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.018,3 milijarde EUR +16,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 13,5 milijarde EUR na 777,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.142 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 311.601 337
  2.1 Terjatve do MDS 77.305 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 234.297 340
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.419 −108
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.203 −145
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.203 −145
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 524.503 −2.024
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 41.777 −2.004
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.726 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −20
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 94.775 −1.510
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.721.375 19.150
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.385.178 19.600
  7.2 Drugi vrednostni papirji 336.197 −450
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 219.246 1.268
Skupaj sredstva 3.358.742 16.967
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.095.550 49
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.163.435 20.473
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 777.539 13.505
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 385.866 6.988
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.909 −239
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 227.781 10.788
  5.1 Sektor država 128.573 10.420
  5.2 Druge obveznosti 99.208 368
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 72.617 −12.954
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.056 −181
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.200 −390
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.200 −390
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 203.950 −580
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.358.742 16.967
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije