Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. září 2016

13. září 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. září 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,8 mld. EUR na 272,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. září 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 350 mil. USD 5 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) zůstala prakticky beze změny na úrovni 1 095,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,4 mld. EUR na 128,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9 mld. EUR na 138,6 mld. EUR. Ve středu 7. září 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 43,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 41,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byl poskytnut prakticky nulový objem (zhruba jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 385,9 mld. EUR (ve srovnání s 378,9 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,6 mld. EUR na 1 385,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 9. září 2016 Rozdíl v porovnání s 2. zářím 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 2. zářím 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 191,5 mld. EUR +0,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,2 mld. EUR +0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 22,9 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 018,3 mld. EUR +16,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 108,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,5 mld. EUR na 777,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 142 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 311 601 337
  2.1 Pohledávky za MMF 77 305 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 234 297 340
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 419 −108
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 203 −145
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 203 −145
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 524 503 −2 024
  5.1 Hlavní refinanční operace 41 777 −2 004
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 726 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 94 775 −1 510
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 721 375 19 150
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 385 178 19 600
  7.2 Ostatní cenné papíry 336 197 −450
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 219 246 1 268
Aktiva celkem 3 358 742 16 967
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 095 550 49
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 163 435 20 473
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 777 539 13 505
  2.2 Vkladová facilita 385 866 6 988
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 909 −239
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 227 781 10 788
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 128 573 10 420
  5.2 Ostatní závazky 99 208 368
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 72 617 −12 954
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 056 −181
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 200 −390
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 200 −390
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 203 950 −580
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 358 742 16 967
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média