Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 9. septembrī

2016. gada 13. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 9. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 272.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 8. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 350 milj. ASV dolāru 5 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (1 095.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.4 mljrd. euro (līdz 128.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 138.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 7. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 43.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 41.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 385.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 378.9 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.6 mljrd. euro (līdz 1 385.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 9. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 2. septembri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 2. septembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 191.5 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.2 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 22.9 mljrd. euro +2.4 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 018.3 mljrd. euro +16.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 13.5 mljrd. euro (līdz 777.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 142 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 311 601 337
  2.1 SVF debitoru parādi 77 305 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 234 297 340
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 419 −108
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 203 −145
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 203 −145
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 524 503 −2 024
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 41 777 −2 004
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482 726 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 94 775 −1 510
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 721 375 19 150
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 385 178 19 600
  7.2 Pārējie vērtspapīri 336 197 −450
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 219 246 1 268
Kopā aktīvi 3 358 742 16 967
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 095 550 49
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 163 435 20 473
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 777 539 13 505
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 385 866 6 988
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 909 −239
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 227 781 10 788
  5.1 Saistības pret valdību 128 573 10 420
  5.2 Pārējās saistības 99 208 368
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 72 617 −12 954
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 056 −181
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 200 −390
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 200 −390
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 203 950 −580
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 358 742 16 967
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem